Statut, dokumenty

Uchwała nr XXVIII/184/13
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 27 maja 2013

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/77/95 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy, poprzez nadanie mu brzmienia wynikającego z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Zespół Obsługi Oświaty w Bukowcu został utworzony na mocy uchwały nr XIV/77/95 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 1995 r. Cele i zadania jednostki, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 1996 r. określa statut stanowiący załącznik do tej uchwały.
W związku z tym, że w aktualnym statucie nie są uwzględnione nowe zadania jednostki m.in. takie jak: obsługa świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz wynikające z refundacji kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu nauki zawodu lub przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, przyjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>