Szkoła Podstawowa w Przysiersku

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej w Przysiersku

w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Przysiersku.

2. Dzieci przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów.

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

3. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku zapisu do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły.

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5. W szkole ustala się następujące zasady rekrutacji:

a) Rodzice zgłaszają dzieci do klasy pierwszej w formie pisemnej (formularz rekrutacyjny). Rekrutacja trwa od 1 marca do 30 kwietnia.

b) Formularz zawiera:

imię i nazwisko dziecka

datę i miejsce urodzenia dziecka

adres zamieszkania dziecka

imiona i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów dziecka

adres zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów dziecka.

c) W przypadku przyjmowania do szkoły ucznia spoza obwodu rodzic zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć do dyrektora szkoły formularz zgłoszeniowy.

d) Przy rekrutacji dzieci spoza obwodu obowiązuje: kolejność złożenia formularza zgłoszeniowego oraz kryteria uwzględniające potrzeby określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tj. :

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  •  niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

6. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

7. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż szkoła obwodowa, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>