Szkoła Podstawowa w Różannie

ZARZĄDZENIE NR 7/20
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego na rok szkolny 2020/21 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 154 oraz art. 152 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec.
2. Terminy, o których mowa w ust.1, stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują kryteria ustawowe zawarte w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, a w postępowaniu uzupełniającym określone w uchwale nr XXIX/181/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bukowiec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
4. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje zasada zawarta w art. 133 ust.1 ustawy  Prawo oświatowe, a w postepowaniu uzupełniającym obowiązują kryteria określone w uchwale Rady Gminy Bukowiec nr XXIX/182/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
4. Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, który stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli
i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 154 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do kompetencji Wójta należy ustalenie do końca stycznia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. W myśl art. 152 powyższej ustawy, organ prowadzący może też określić wzory stosownych wniosków.
W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>