Zarządzenie nr 10/2020

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników Szkoły podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu przed Covid-19 od 1 września 2020 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki 1-14 do zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam na dzień 26 sierpnia 2020 r. godz. 11:00 szkolenie pracownikom pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu i pracownikom administracyjno-obsługowym z zasad postępowania zgodnie z procedurami, o których mowa w §1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Szkoły

/-/ Łucja Ludkiewicz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian