Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
DYREKTORA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU
z dnia 26 sierpnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 910) oraz Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337)

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w Bukowcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1/ Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka do Przedszkola w Bukowcu w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 – stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia
2/ Postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID – 19 w Przedszkolu w Bukowcu- stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia
3/ Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 – stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia
4/ Procedura bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 stanowiąca załącznik nr 4 do zarządzenia
5/ Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 – stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia
6/ Procedura korzystania z izolatorium w Przedszkolu w Bukowcu podczas trwania epidemii COVID-19- stanowiąca załącznik nr 6 do zarządzenia

2. Procedury stanowią załączniki do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 06.07.2020r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola w Bukowcu

/-/ Kuziak Maria

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian