Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut, dokumenty - Zespół Obsługi Oświaty

UCHWAŁA NR XXIII/150/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, poz. 1629 i poz. 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/77/95 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy, zmienionej uchwałą nr XXVIII/184/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 maja 2013 r., załącznik nr 1 – Statut Zespołu Obsługi Oświaty w Bukowcu otrzymuje brzmienie wynikające z załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Obsługi Oświaty w Bukowcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Na skutek zmiany ustawy o systemie oświaty dotychczasowa podstawa prawna działania Zespołu została uchylona. Przepisy przejściowe dopuszczają działanie Zespołu na dotychczasowej podstawie prawnej do 31 grudnia 2016 r. Poprzez podjęcie niniejszej uchwały statut Zespołu zostanie dostosowany do nowych aktów prawnych i do zadań określonych w uchwale nr XXI/133/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 2 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej.
Z powyższych względów przyjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki


PDFStatut Zespołu Obsługi Oświaty (715,21KB)
PDFUchwała nr XXXV/223/17 w sprawie zmiany statutu (162,17KB)
PDFRaport o stanie zapewniania dostępności (105,32KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego