Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Organy szkoły

 1. DYREKTOR
 2. RADA PEDAGOGICZNA
 3. RADA RODZICÓW
 4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  KOMPETENCJE 

Dyrektor szkoły:

 1. kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
 2. organizuje działalność szkoły,
 3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,
 4. sprawuje opiekę nad uczniami,
 5. dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rada Pedagogiczna 

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności,
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,
 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,
 6. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.

 

  Rada Rodziców. Cel działalności

 1. Reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.
 2. Wspieranie inicjatyw na rzecz opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły
 3. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły ujętych w programie szkoły;
 4. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy;
 5. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, m.in.: znajomość zadań i celów szkoły zawartych w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły,
 6. Uzyskanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci
 7. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i zatrudnionych w niej nauczycieli do stosownych organów.

 

 Samorząd Uczniowski. Cele działalności

 1. Stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 2. Kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 3. Pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 5. Wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 6. Organizowanie wolnego czasu uczniów.

 

  Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.   

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego