Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych SP Bukowiec

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu, z siedzibą w Bukowcu przy ulicy Dworcowej 26, 86-122 Bukowiec reprezentowana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu Łucję Ludkiewicz
2. Dane do kontaktu: o nr telefonu: 52 33 175 10;
3. Listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu, ul. Dworcowej 26, 86-122 Bukowiec; e-mail : sp_bukowiec@op.pl
Administrator wyznaczył Natalię Kubicką jako Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Szkole Podstawowej Bukowcu przy ul. Dworcowej 26, 86-122 Bukowiec
Dane do kontaktu:
-nr telefonu: 790811992
-e-mail: iodo.n.kubicka@gmail.com;
4. Listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. dra Floriana Ceynowy w Przysiersku przy ulicy: Szkolna 5, 86-122 Bukowiec.
5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej w Przysiersku.
7. Podanie danych jest:
– obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
– dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową w Bukowcu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej
9. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
11. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
– podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
– przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18; o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
13. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego