Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych - Zespół Obsługi Oświaty

Administratorem Danych Osobowych jest Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty w Bukowcu – Grzegorz Gwizdała.

Siedzibą Administratora Danych jest: Zespół Obsługi Oświaty, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86 – 122 Bukowiec ,tel. 52/ 33 093 19, pok. nr 6.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest P. Aneta Pokrzywińska, tel. 52/33 093 20, e-mail: placeoswiata@bukowiec.pl, pok. nr 7.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie zleconych obowiązków – zadań własnych i zleconych.

Podstawą przetwarzania danych są: przepisy prawa w szczególności art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zawarte umowy.

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Zespołu Obsługi Oświaty, inne upoważnione osoby mające dostęp do danych np. (stażyści, praktykanci) oraz osoby z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe przetwarzane są np. na czas prowadzenia postępowań, załatwienia spraw, wykonania umowy.

Dane osobowe są następnie archiwizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– usunięcia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego