Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec. Nadzór pedagogiczny pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Szkoła funkcjonuje w dwóch odrębnych lokalizacjach: w Różannie odbywają się zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV, w Korytowie  uczą się dzieci klas V – VIII.

Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania oraz profilaktyki. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późn.zm.

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych. W pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Szkoła sprawuje opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną pielęgniarską i stomatologiczną.

Uczniowie mogą brać udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: matematyczne, polonistyczne, językowe, artystyczne i sportowe.

Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia: na imprezach klasowych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, apelach, zawodach oraz  konkursach.

Rodzicom oferujemy: aktywny udział w życiu szkoły, profesjonalne wsparcie nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego